Συσχετισμός της κοινωνικής ζωής των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση τους

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Panagiotis Tzavaras
Ιδιότητα: Dr
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Συσχετισμός της κοινωνικής ζωής των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση τους.

Λέξεις Κλειδιά: Στατιστική έρευνα, έλεγχος υποθέσεων, Social Media, χαρακτηριστικά χρηστών κοινωνικών δικτύων.

Περίληψη: n/a

Keywords: Social Media

Abstract: Social media has evolved over the last decade to become an important driver for acquiring and spreading information in deferent domains such as business, entertainment, crisis management, and politics. The increasing popularity of social media raises a number of questions regarding why we use it so much and what aspects influence this activity. What about gender? What about education, income, age or social status? This paper answers some of these questions using statistical analyses and by dividing overall social media use into selected social media, i.e., Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, and Twitter. The analysis used a dataset that contains information related to respondents from Kalamata, Greece and their social media activity.

Κατεβάστε την εργασία: