Άρθρα

Αλλαγές Στο Περιβάλλον Εργασίας Και Συναισθηματική Νοημοσύνη

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μπεκίρης Μιχαήλ
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Αλλαγές Στο Περιβάλλον Εργασίας Και Συναισθηματική Νοημοσύνη

Λέξεις Κλειδιά: Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, ηγέτης, συναισθηματική νοημοσύνη, αποδοτικότητα, αλλαγή στο χώρο εργασίας

Περίληψη: Οι μεταβαλλόμενες και συχνά απότομες αλλαγές στο οργανωτικό περιβάλλον, η αναζήτηση νέων συστημάτων βελτίωσης και ανάπτυξης τόσο των σχέσεων μεταξύ εταιριών και πελατών όσο και των αλλαγών σε επίπεδο τεχνολογίας και οργανωτικών δομών, οδηγούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου παράγοντα και κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση της συναισθηματικής νοημοσύνης ώστε η ηγεσία ενός οργανισμό να πετύχει την αλλαγή με ελάχιστο κόστος σε αυτή. Μέσα σε αυτά πλαίσια και σύμφωνα με την βιβλιογραφία έχει αποδειχθεί πως η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης για την ανάδειξη των πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ηγέτη είναι σημαντικά για να μπορεί ένα οργανισμός να πέτυχει αλλαγές που έχουν ζωτική σημασία για την επιβίωση του. Οι οργανισμοί έχουν ενσωματώσει πρακτικές της συναισθηματικής νοημοσύνης στους εργαζόμενους τους, ώστε να πετύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα αλλαγών, αλλά, και να μπορούν οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ότι η ηγεσία τους καταλαβαίνει. Στην παρούσα μελέτη έχουν εξεταστεί έρευνες σχετικά με τη συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ηγεσίας σε σχέση με τις αλλαγές στο χώρο της εργασίας. Τα αποτέλεσμα έδειξαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη και παίζει σημαντικό ρόλο στο πως η διοίκηση μπορεί να διαχειριστεί το προσωπικό της ώστε να πετύχει αλλαγές στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και της προθυμίας των εργαζομένων για αλλαγή και στην απόδοση τους.

Keywords: Human Resource Management, Leader, Emotional Intelligence, Efficiency, Workplace Change

Abstract: Often and abrupt changes in the organizational environment, the search for new systems to improve and develop both the relationships between companies and customers and the changes in technology and organizational structures, lead to the strengthening of the human factor and it is necessary to adopt emotional intelligence to the leadership of an organization to achieve change at minimal cost to it. In this context and according to the literature, it has been proven that the importance of emotional intelligence to highlight the practical abilities and skills of the leader is important for an organization to achieve changes that are vital to its survival. Organizations have incorporated emotional intelligence practices into their employees to achieve specific change results, but also to enable employees to feel that their leadership understands them. In the present study, research has been conducted on the correlation between emotional intelligence and leadership in relation to changes in the workplace. The results showed that emotional intelligence also plays an important role in how management can manage its staff to achieve changes in the workplace. In addition, the results showed that there is a correlation between emotional intelligence and employees’ willingness to change and their performance.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Αλλαγές Στο Περιβάλλον Εργασίας Και Συναισθηματική Νοημοσύνη”