Άρθρα

H πανδημία covid-19 ως ευκαιρία ανάπτυξης του κλάδου fintech στην Ελλάδα

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αγγουράς Κωνσταντίνος
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: H πανδημία covid-19 ως ευκαιρία ανάπτυξης του κλάδου fintech στην Ελλάδα

Λέξεις Κλειδιά: Fintech, χρηματο-οικονομικός τομέας, Ελλάδα, Covid-19

Περίληψη: Η τεχνολογία έχει διεισδύσει στην καθημερινότητα των ανθρώπων και έχει
αναπροσαρμόσει τις συνήθειές τους. Αυτή η επίδραση δε θα μπορούσε να αφήσει
ανεπηρέαστο και τον τομέα των χρηματο-οικονομικών. Μέσω της έρευνά μας για την
Ελλάδα, προκύπτουν ενδιαφέρονται και ενθαρρυντικά στοιχεία. Αναμφίβολα, η
Ελλάδα, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν αποτελεί πόλο έλξης επενδυτών Fintech. Η
υψηλή φορολογία, η έλλειψη κινήτρων για επένδυση, η εσωστρέφεια, η απροθυμία των
ανθρώπων για ανάληψη ρίσκου και ο περιορισμός κεφαλαίων που ήταν σε ισχύ πριν
λίγα χρόνια αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την ανάπτυξη του κλάδου είτε από
εγχώριους επενδυτές είτε από ξένους. Τα άκρως υποσχόμενα δεδομένα που
προκύπτουν από έρευνες και υπολογισμούς, πηγάζουν από την μεταστροφή τόσο της
κοινωνίας (όλο και περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν τακτικές Fintech) όσο και των
κυβερνήσεων, οι οποίες προωθούν νομοσχέδια, καθορίζουν κανονιστικούς και
ρυθμιστικούς κανόνες, προχωρούν σε συμφωνίες με εταιρείες Fintech διασφαλίζοντας
την εγκυρότητα των συναλλαγών και ενισχύοντας την ανάπτυξη του κλάδου

Keywords: : Fintech, financial sector, Greece, Covid-19

Abstract: Technology has infiltrated our daily routine and has readjusted, improved probably,
our habits. Financing and banking could not be excluded from this effect of technology. 2
Through the review, concerning Greece, very interesting and encouraging clous arise.
Without any doubt, Greece, for the time being, can not be accounted as a point of
interest for Fintech investors. High taxation, lack of motivation to invest, introversion,
reluctance of people to take risks and the capital control that was in affect a few years
ago are important obstacles for the development of this field either for local or
international investors. The very promising data that results from surveys and
calculations, originate from conversion of society (more and more individual adopt
fintech strategies) as well as the administration, which promotes bills, define regulatory
rules, come to agreements with fintech companies in order to ensure the integrity of
transactions and reinforce the growth of the branch

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “H πανδημία covid-19 ως ευκαιρία ανάπτυξης του κλάδου fintech στην Ελλάδα”